From 1 - 10 / 1370
  • Het bestand geeft de grenzen aan van het gebied waarbinnen het Provinciaal milieu- en waterplan 2016 - 2021 geldt. Het bestand omvat heel de provincie Noord-Brabant.

  • Historische maatregelen (punten) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Waterlopen. De waterlopen (kunstmatige wateren, stromende wateren) maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer.Voorkeurlocaties voor een samenhangende aanpak van grondwateraspecten in stedelijk gebied, zoals grondwaterverontreiniging, warmte en koude opslag en grondwateroverlast. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterbescherming. De aangewezen beschermingsgebieden rond grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening waarvoor regels in de Provinciale Omgevingsverordening zijn opgenomen (POV). Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Deze kaart betreft een kopie ten behoeve van de Informatiekaart Natuur (IKN). De originele kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaarten D3). Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit.De NNN is vastgesteld als onderdeel van de Provinciale Omgevingsverordening. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de ecologische verbindingen zijn een onderdeel van de vastgestelde NNN.

  • Historische maatregelen (lijnen) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Bufferzones is een onderdeel van de kaart Externe bufferzones Witterveld afkomstig uit het Natura2000 beheerplan en vormt tezamen met andere gegevens de kaart zoals gepresenteerd in het Natura2000 beheerplan. Vaststellingsdatum beheerplan 13-09-2017.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe is op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie vastgesteld. Op kaart 6 "Wonen en Sociale componenten" zijn de voorzieningen die onder druk staan door bevolkingsdaling en de woondorpen 7-7 dynamiek opgenomen. De provincie vindt het, gelet op de demografische ontwikkelingen, belangrijk dat woningbouwprogramma s in een bovenlokale strategie worden vervat. Er worden regionale afspraken gemaakt en van de regio s wordt een regionale woonvisie gevraagd waarin kwaliteit en kwantiteit van bouwprogramma s op elkaar is afgestemd. Dit bestand geeft voorzieningen onder druk door bevolkingsdaling weer en de woondorpen 7-7 dynamiek.

  • Deze kaartlaag maakt deel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. In de gebieden die op de kaart zijn aangegeven als stiltegebieden, gelden een aantal regels, zoals verbodsbepalingen, vrijstellingen en ontheffingen ter voorkoming of beperking van geluidshinder. (Bijbehorende kaart A).