From 1 - 10 / 203
  • Binnen de provincie Gelderland is er één faunabeheereenheid. Het werkgebied van Faunabeheereenheid Gelderland omvat het hele grondgebied van de provincie Gelderland, met uitzondering van Kroondomein Het Loo. De faunabeheereenheid heeft tot taak: het coördineren van de uitvoering van het faunabeheerplan en het adviseren van Gedeputeerde Staten over faunabeleid. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Een waterwingebied is het beschermingsgebied grondwater waar het grondwater binnen één jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, dit zowel in natuurgebieden als in deze gebieden in of bij de stedelijke omgeving. Dit streven hangt samen met de doelen voor natuur, wonen, recreatie en vrijetijdseconomie.

  • Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst onder alle omstandigheden voldoende 'goed' drinkwater is, moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. De beschermingsregels zijn verschillend in 2 typen reserveringsgebieden: minder kwetsbare gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt;kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder deze beschermende laag. In gebieden met een diepe dikke kleilaag die het grondwater beschermt, kan bovengronds meer. De regels hier zijn vergelijkbaar met de regels voor een boringsvrije zone rondom bestaande drinkwaterwinningen. In het actualisatieplan vindt u alle regels. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

  • Gebieden met habitattype H9190 (oude eikenbossen) en H9120 (Beuken-eikenbossen met hulst) binnen Natura 2000 Veluwe waarvan meer dan 1 ha in eigendom is van dezelfde eigenaar. In deze gebieden is er sprake van een houtoogstverbod of een -beperking. Eigenaren met minder dan 1 ha kwalificerend habitat zijn uitgesloten van deze regel.

  • kaart van Natura2000-gebied Veluwe met zones ten behoeve van een goede balans tussen natuur en recreatie: zone A: De poorten van de Veluwe (intensief recreatief gebruik) zone B: Visitekaartje van de Veluwe (matig intensief recreatief medegebruik) zone C en C*: De stille, eindeloze Veluwe (extensief recreatief medegebruik) zone D en D*: De ongerepte en kwetsbare Veluwe ((tijdelijk) geen recreatief medegebruik) Het recreatiezoneringsplan en deze kaart zijn in mei 2022 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en wordt nu uitgevoerd. Het volledige recreatiezoneringsplan, de zoneringskaart en een samenvatting zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl.

  • Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2022. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie geldt vanaf 2015 een grenswaarde van 25 µg/m3. Daarnaast bestaat voor 2022 een 'indicatieve grenswaarde' voor het jaargemiddelde van 20 µg/m3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 10 µg/m3 als veilige norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden worden gevalideerd aan metingen langs wegen, in de stad en het buitengebied. Uit de jaarlijkse validatie rapportage van het RIVM blijkt dat de gemeten concentraties en de berekende waarden goed overeenkomen.

  • Een gesloten stortplaats is een stortplaats die door het bevoegd gezag gesloten is verklaard. Een bevoegd gezag kan een stortplaats gesloten verklaren, omdat het storten van afvalstoffen is beëindigd en aan de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning voor die inrichting is voldaan. Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Dit bestand betreft het gebied KRW - Grondwaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.

  • Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland, zijnde de bestuurlijke grens van de provincie conform landelijke afspraken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.