From 1 - 10 / 843
 • De Archeologische kaart IJsselmeergebied presenteert onderzoeksthema’s die relevant zijn voor de archeologie in dat gebied. De landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis wordt in vijf perioden beschreven en geïllustreerd met een generiek landschapsbeeld. De landschapskaarten vormen de basis waaraan de onderzoeksthema’s zijn gekoppeld.

 • Categories  

  De Geomorfologische kaart van Nederland geeft informatie over de vorm en het ontstaan van het landschap. Ieder geomorfologisch vlak op de kaart laat een landvorm zien. De landvormen worden gekarakteriseerd door het reliëf, type landschapsvorm (vormgroep), de ontstaanswijze (genese) en eventueel aanvullende informatie over de aard en morfologie van afdekkende sedimentpakketten en/of lokale reliëfaspecten. Een uitgebreide beschrijving van de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland is te vinden op https://legendageomorfologie.wur.nl. De Geomorfologische Kaart van Nederland maakt deel uit van de basisregistratie ondergrond (BRO), het 'model geomorfologie'. De bijbehorende brondocumenten, totstandskomings- en validatiedocumenten zijn opvraagbaar bij de BRO. De Geomorfologische kaart van Nederland versie 2019 bestaat uit drie lagen: de geomorfologische vlakken en twee bijbehorende kaartlagen ('dijken van geomorfologisch belang' en 'water van geomorfologisch belang'). Deze extra kaartlagen zijn niet als landvorm geclassificeerd, maar hebben een onderkent belang voor de geomorfologie ter plaatse. De dijken van geomorfologisch belang komen uit eerdere versies van de Geomorfologische kaart van Nederland (2004 & 2008). Het water van geomorfologisch belang is een selectie van de watervlakken uit de Top10NL (april 2019).

 • Categories  

  Basisregistratie Ondergrond (BRO) Geomorfologischekaart

 • Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen.

 • Het Oppervlaktewaterlichaam (Hydro-object) vormt de kleinste homogene (geometrische) eenheid van het oppervlaktewatersysteem.

 • Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen

 • Via deze service wordt een landelijk beeld van de verssterkingsopgave voor de primaire waterkeringen. De data is gecreërd voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze versterkingsopgave wordt tevens als onderdeel van een Landelijk veiligheidsbeeld voor primaire waterkeringen gepubliceerd via het waterveiligheidsportaal.

 • De dataset "steenkoolmijnen" toont de dertien mijnzetels die Nederland heeft gekend. De oudste was de Domaniale mijn in Kerkrade die al in de 19e eeuw produceerde. De laatste werd in 1928 in productie genomen. Eind 1974 werd de laatste steenkool uit de Limburgse bodem gehaald en ging de laatste mijn dicht. De kaart is gebaseerd op gegevens van de website DeMijnen.nl, ter beschikking gesteld op 11-4-2016.

 • De dataset "Begraafplaatsen" is het resultaat van een jarenlange inventarisatie door het Bureau Funeraire Adviezen in samenwerking met Bureau Funeralia. Alle thans bekende begraafplaatsen zijn in de dataset opgenomen. Geruimde begraafplaatsen maken geen deel uit van deze dataset, niet meer in gebruik zijnde maar nog wel bestaande begraafplaatsen zijn wel opgenomen.

 • Structuurdragers zijn landschappelijke karakteristieken (elementen, patronen) die kenmerkend zijn voor een bepaald landschapstype. Ze illustreren het verhaal van dat landschapstype.