From 1 - 10 / 819
 • Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteerd als gebieden van nationaal belang. Ze geven met hun karakteristieken inzicht in een belangrijke periode uit de architectuurgeschiedenis. Door de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur of landschapsinrichting zijn deze gebieden van nationaal of zelfs internationaal belang.

 • Deze dataset laat de mate van openheid zien in 3 UNESCO-Werelderfgoederen in Nederland: Droogmakerij de Beemster, de Hollandse Waterlinies (uitsluitend voor het gebied waar de zogenaamde Kringenwet gold) en de Koloniën van Weldadigheid. Daarnaast toont de dataset de mate van overbouwing in het in Nederland gelegen deel van UNESCO-Werelderfgoed de Neder-Germaanse Limes.

 • Te beschermen gebieden uit oogpunt van drinkwaterwinning. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_GRDWTRBSHGBDVLK).

 • Deze kaart is een weergave van het potentieel aan koude/warmte in GJ/(ha.jaar) dat uit open WKO systemen gehaald kan worden. Deze laag is identiek aan de PDOK INSPIRE dataset: 'Potentieel koude en warmte uit open- en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)' url: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/dc5b522e-3e14-4738-9e8e-2401e1b19ef2

 • Kunstwerken Gemalen (en andere kunstwerken) kunnen voorzien worden van warmtewisselaars waarmee warmte gewonnen kan worden uit de waterstroom. Hiermee kan met een kleine investering een zeer hoog warmte vermogen worden opgewekt. Deze warmte (15 - 25 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de winter beschikbaar komt en kan worden ingezet voor verwarming met behulp van een warmtepomp aan afnemers van warmte in de nabijheid van een kunstwerk. Beschrijving De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige warmtevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 1.000 meter van kunstwerken.

 • De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam verwarmen van gebouwen. Hiervoor zal een pompinstallatie met een warmtewisselaar in de nabijheid van de afnemer worden geplaatst waarmee in de zomer met een klein temperatuursverschil (-3 °C) warmte uit het water wordt gewonnen. Deze warmte (15 - 25 °C) wordt opgeslagen in het grondwater van de WKO waarmee het in de winter beschikbaar komt en kan worden ingezet voor verwarming met behulp van een warmtepomp. Door deze pompinstallatie slim te integreren in het bestaande watersysteem kunnen voordelen worden behaald in waterkwaliteit (doorspoeling en afkoeling) en zoetwatervoorziening. De dataset beschrijft het economisch winbaar potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater ten opzichte van de huidige warmtevraag gecorrigeerd voor de bodemopslagcapaciteit voor WKO uitgedrukt in geschiktheidsklassen (matig geschikt, redelijk geschikt, geschikt, zeer geschikt, uitstekend geschikt) van een locatie binnen een straal van 100 meter van waterlopen en plassen.

 • Categories  

  Deze kaart is een weergave van het potentieel aan koude en warmte in GJ/(ha.jaar) dat uit gesloten WKO systemen gehaald kan worden. Deze laag is identiek aan de PDOK INSPIRE dataset: 'Potentieel koude en warmte uit open- en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)' url: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/dc5b522e-3e14-4738-9e8e-2401e1b19ef2

 • In deze dataset zijn de begrenzingen opgenomen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comite van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd.

 • Landsdekkend bestand van fietsknooppuntnetwerken, gebaseerd op informatie van beherende regio's. Gedigitaliseerd op basis van Top10NL hartlijnen.

 • De dataset historische tramwegen is landsdekkend en bevat alle bestaande en verdwenen tramwegen met vaste rails die sinds 1864 in Nederland in gebruik waren en/of nu nog zijn, met informatie over tractievormen, spoorbreedtes en betrokken bedrijven.