License

Public Domain

3276 record(s)
 
License
Type of resources
Categories
Service types
protocol
Years
revisionDateYears
publicationDateYears
From 1 - 10 / 3276
  • Locaties waar een melding ontvangen is over het mogelijk niet overeenkomen van de fysieke werkelijkheid met de in geografische registraties opgenomen gegevens. De bronhouder heeft de plicht om meldingen te beoordelen en waar nodig de geografische registraties binnen de normen ten aanzien van actualiteit en nauwkeurigheid in overeenstemming met de fysieke werkelijkheid te brengen.

  • De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. Alle regionale GGD’en verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk en regionaal niveau beschikbaar zijn. De werving heeft plaatsgevonden via een social media campagne en offline werving. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van het Netwerk GOR wordt de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronacrisis. Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (N=69.750): In 2022 vond de eerste meting van de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen plaats: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar wonende in Nederland. Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel regionaal als landelijk niveau. De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

  • Algemene regels grondwateronttrekking filterdiepte. Het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in onderverdeeld in vier verschillende filterdieptegebieden, zie kaart. * Gebied 1: filter dieper dan 15 meter beneden maaiveld * Gebied 2 : filter dieper dan 30 meter beneden maaiveld * Gebied 3 : filter dieper dan 45 meter beneden maaiveld * Gebied 4: filter dieper dan 60 meter beneden maaiveld

  • Genexpressie effecten in muizenlever bij necrose door blootstelling aan acetaminophen, isoniazide, and paraquat

  • Historische maatregelen (punten) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Waterlopen. De waterlopen (kunstmatige wateren, stromende wateren) maken onderdeel uit van de oppervlaktewaterlichamen uit de Kaderrichtlijn water.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Gebiedsgericht grondwaterbeheer.Voorkeurlocaties voor een samenhangende aanpak van grondwateraspecten in stedelijk gebied, zoals grondwaterverontreiniging, warmte en koude opslag en grondwateroverlast. Komt voor in kaart 10: Grondwater.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Luchtfoto 2018 Gemeente Koggenland

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Grondwaterbescherming. De aangewezen beschermingsgebieden rond grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening waarvoor regels in de Provinciale Omgevingsverordening zijn opgenomen (POV). Komt voor in kaart 10: Grondwater.