From 1 - 10 / 93
  • In het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe heeft bij waterschaarste of dreigende waterschaarste, gelet op de verdeling van het beschikbare water voor het aanvoergebied vanuit het IJsselmeergebied over de behoeften voor kleinschalig hoogwaardig gebruik, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid, aanhef en onder c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving achtereenvolgens prioriteit:a. verwerken als industrieel proceswater;b. tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen.Dit bestand is vastgesteld op 15 november 2023 door de Provinciale Staten en treed in werking op 1 januari 2024 onder de Omgevingswet.

  • Bodemdaling bij scenario doorgaan, vermoedelijk voor 2020. Datagegevens afkomstig uit studie Verkenning Bodemdaling NW Overijssel die Infram voor ons en het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft verricht in de periode 2017 – 2019. In het veenweidegebied van Overijssel daalt de bodem. Deze bodemdaling komt met name door veenoxidatie, wat diverse significante effecten heeft op (het gebruik van) het gebied.

  • Dit bestand bevat gegevens over de veendikte in 2030 bij het scenario “doorgaan”. Het betreft uitvoering van het huidige beleid ten behoeve van peilbeheer en ruimtegebruik. De gegevens zijn afkomstig uit de studie Verkenning Bodemdaling Noordwest Overijssel. Deze studie heeft het bedrijf Infram uitgevoerd voor de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Deze studie is uitgevoerd in de periode 2017 tot en met 2019.

  • Dit polygoonbestand bevat informatie over de geschiktheid van de daken om zonnepanelen te installeren. De kaart toont alle dakvlakken die geschikt en niet geschikt zijn om zonnepanelen te installeren en ook de geschiktheid voor een dak om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie. Bij de geschiktheidsbepaling voor een dak voor zonnepanelen is geen informatie bekend over de dakconstructie. De panden zijn gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

  • Dit bestand bevat de vastgestelde rustgebieden voor winterganzen. De begrenzing van de rustgebieden komt in de plaats van een eerdere begrenzing van zogenaamde ganzenfoerageergebieden. De provincie en haar partners willen invulling geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

  • Ministerie VROM. Oude versie van het kustfundament. In 2011 vervangen door nieuwe versie in het Barro.

  • Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen (vlakken) Rijkswaterstaat. De oppervlaktewaterdelen zijn een onderverdeling van de Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlak) in verschillende waterdelen conform de EU guidance 22: GIS guidance. Dit bestand bevat de oppervlaktewaterdelen in beheer van Rijkswaterstaat. Het nationale bestand met Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen, waarin ook waterdelen van waterschappen zijn opgenomen, wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De attribuut informatie is afgeleid van de IHW specificaties.

  • Dit bestand bevat alle KRW maatregelen in het beheergebied van RWS-WNZ die gerealiseerd worden voor december 2015. Het bestand omvat de buitenlijnen van de gebieden waarin specifieke maatregelen zoals geulen en natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd. Voor meer info over de ontwerpen van de maatregelen zelf, zal het overdrachtsdossier geraadpleegd moeten worden.

  • Ministerie VROM. Kustfundament, het landdeel hiervan. Oude versie, vervangen in 2011 door nieuwe versie in het Barro.

  • De laag continentale plaat venen toont de veengebieden voor het Nederlandse deel van de Continentale Plaat.