From 1 - 10 / 139
  • <p>Datasets used for the manuscript:&nbsp;<em>Long-term wastewater monitoring of SARS-CoV-2 viral loads and variants at the major international passenger hub Amsterdam Schiphol Airport: a valuable addition to COVID-19 surveillance</em></p> <p><em>pandemic_daily_passenger_counts.tsv</em>: An overview of daily passenger arrival&nbsp;counts at Amsterdam Schiphol Airport per continent of origin during the study period 16-02-2020 - 04-09-2022</p> <p><em>pre-pandemic_daily_passenger_averages.tsv:&nbsp;</em>An overview of mean daily passenger arrival counts at Amsterdam Schiphol Airport in the pre-pandemic period 2017-2019.</p> <p><em>viral_load_data.tsv:&nbsp;</em>Flow-corrected viral load (# particles per 24h) in samples taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport.</p> <p><em>wastewater_variant_frequencies.tsv:&nbsp;</em>SARS-CoV-2 lineage estimates in samples&nbsp;taken at the wastewater treatment plant of Amsterdam Schiphol Airport, analyzed using whole-genome tiled amplicon sequencing.</p>

  • De indicator Bebouwing is bedoeld om de aanwezigheid van bebouwde objecten in het Nederlandse cultuurlandschap door de jaren heen te kunnen analyseren. De indicator is onderdeel van de Monitor Landschap. Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap aan de hand van zes indicatoren in beeld gebracht. Dit zijn: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Kadaster, LandschappenNL en Wageningen University & Research ontwikkelden de Monitor Landschap in opdracht van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

  • De 3D Basisvoorziening is een digitaal topografisch bestand met driedimensionale objecten. De informatie in de voorziening is gebaseerd op topografie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), hoogte gegenereerd uit luchtfotobeelden en het Actueel Hoogtebestand Nederland. De 3D Basisvoorziening kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:500 en 1:10.000. De 3D Basisvoorziening bestaat uit de volgende producten: - 3D Basisbestand volledig - 3D Basisbestand gebouwen - 3D Hoogtestatistieken gebouwen De 3D Basisvoorziening is beschikbaar via downloads en als 3D Tiles voor visualisatie-doeleinden. 3D Tiles is een open (OGC) standaard en biedt een efficiënte manier om de 3D gebouwen en terreinen in 3D te visualiseren.

  • De kaartlaag rijksbeschermde groenaanleggen laat parken, tuinen, erven en begraafplaatsen zien die beschermd zijn als rijksmonument. Een groenaanleg is een aanleg van onder meer paden, waterpartijen en beplantingen. Verdedigingswerken zijn niet opgenomen op deze kaartlaag (tenzij omgevormd tot stadspark). Een rijksmonument is opgenomen in het Rijksmonumentenregister zoals bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De aanleg kan een zelfstandige eenheid zijn óf deel uitmaken van een ensemble, zoals een villa met tuin of een klooster met kloostertuin. Niet alle vlakken tonen de correcte of juridische omvang van het rijksmonument: de vlakken met een onderbroken buitengrens zijn slechts indicatief! De vlakken met doorgetrokken buitengrens zijn overgenomen uit het Rijksmonumentenregister en zijn vastgesteld.

  • De kaartlaag Gebiedsbiografieën bevat een groot aantal integrale landschapsstudies of gebiedsbeschrijvingen die als start kunnen dienen voor nieuw fundamenteel of toegepast onderzoek. Heel Nederland is al eens in meer of mindere mate onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn van alle provincies beschrijvingen in de serie ‘Ontgonnen verleden’ opgenomen. En ook bij de 1:50.000 bodemkartering zijn gebiedsbeschrijvingen gemaakt. Recenter zijn van sommige gebieden landschaps- of gebiedsbiografieën geschreven. Een groot aantal van dit soort min of meer integrale studies en gebiedsbeschrijvingen is verzameld in deze kaart. De biografieën zijn ingedeeld in 4 groepen: publieksboek | wetenschappelijke publicatie | gebiedsbiografie t.b.v. beleid of planning | basisliteratuur.

  • De indicator Landgebruik geeft inzicht in de toestand en verandering van het landgebruik in Nederland. De indicator is onderdeel van de Monitor Landschap. Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap aan de hand van zes indicatoren in beeld gebracht. Dit zijn: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Kadaster, LandschappenNL en Wageningen University & Research ontwikkelden de Monitor Landschap in opdracht van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

  • In de dataset 'Rijksmonumentale boerderijen' zitten meer dan 6600 boerderijen die beschermd zijn als rijksmonument. Het gaat om het hoofdgebouw van het (voormalige) agrarische bedrijf. Soms gaat het om boerderijen die onderdeel uitmaken van een landgoederencomplex. 64 van deze boerderijen zijn geselecteerd als kenmerkend voorbeeld voor een boerderij-type voor die streek of regio. Van deze voorbeeldboerderijen zijn fotolinks en een omschrijving van het boerderij-type opgenomen. Met een alternatieve style kunnen deze voorbeelden worden getoond. De kaart is gebaseerd op het Monumentenregister dat in beheer is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de selectie is gebruik gemaakt van verschillende gegevens uit het register, zoals de oorspronkelijke functie, de omschrijving of informatie over het monumentencomplex.

  • De DASH (DAtaset Stikstofdepositie Herkomst) beschrijft ruimtelijk de herkomst, per vierkante kilometer, van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden t.g.v. Nederlandse bronnen en net over de grens met België en Duitsland. Voor zowel elk natura 2000-gebied met stikstofgevoelige habitattypes in zijn geheel, als per habitattype individueel, zijn deze gegevens beschikbaar. Daarnaast zijn de bijbehorende emissies per vierkante kilometer beschikbaar uitgesplitst per sector en naar NOX en NH3. De dataset bestaat uit een serie van geopackages, koppeltabellen en documentatie.

  • De geprognosticeerde reeks stikstofdepositie bevat de deposities (mol/hectare/jaar) per hexagon van 1 hectare van 2020, 2025, 2030, 2035 en 2040 voor vastgesteld beleid. Het betreft alleen hexagonen waar een stikstofgevoelig natuurtype in Natura 2000 voorkomt. Voor de prognosejaren zijn de berekeningen gedaan met langjarig-gemiddelde meteorologie en gekalibreerd aan vijf recente jaren aan metingen.

  • De indicator Reliëf is bedoeld om veranderingen in de maaiveldhoogte van landbouwgrond en natuurlijk terrein in het Nederlandse cultuurlandschap door de jaren heen te kunnen analyseren. Met de indicator reliëf is het mogelijk om de aard en de spreiding van reliëf-ingrepen op landbouwgrond en op natuurlijk terrein te monitoren. De kleinste hoogte-veranderingen zijn om data-technische redenen buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn de kleinst meetbare veranderingen voor de monitoring van reliëf niet relevant, omdat na reguliere agrarische activiteiten zoals ploegen de hoogtemetingen een hoger maaiveld laten zien. Grotere veranderingen zoals het afplaggen van natuur, of het kilveren van landbouwgrond worden in de analyse wel zichtbaar. De veranderingen worden getoond per 500 x 500 meter gridcel. De indicator is onderdeel van de Monitor Landschap. Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap aan de hand van zes indicatoren in beeld gebracht. Dit zijn: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Kadaster, LandschappenNL en Wageningen University & Research ontwikkelden de Monitor Landschap in opdracht van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).