From 1 - 10 / 398
  • De habitattypenkaarten in deze laag betreffen de T1 habitattypen kaarten, dit zijn de eerste kaarten na de T0 kaarten. De T0 kaarten geven de situatie weer ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden. De T1 kaarten zijn een gedeeltelijke actualisatie van de T0 kaarten of volledig vernieuwde kaarten. De in Drenthe gepubliceerde kaarten, zijn allen gevalideerd door de landelijke validatiecommissie en vastgesteld door GS. Op dit moment zijn nog niet van alle gebieden T1 kaarten beschikbaar.

  • Dit bestand bevat de begrenzing van het plangebied van de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen.

  • Dit bestand bevat de afbakening van de akkerbouw voor de normering wateroverlast, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De bergings- en afvoercapaciteit van de regionaal watersystemen moeten zijn ingericht om een omgevingswaarde van 1:25 te bieden. Dit betekent dat het gebouwde gebied niet vaker dan 1 keer in de 25 jaar mag overstromen vanuit het watersysteem. De Waterschappen moeten waar nodig maatregelen nemen om deze norm te halen.

  • Dit is de zoekdienst van de pan-Europese spatiale datasets die door de Europese cartografische en kadastrale agentschappen worden verstrekt: EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroDEM, Open Cadastral Map, Pan-European Imagery, Open Gazetteer. De datasets zijn open en beschikbaar op het platform Open Maps for Europe (OME) https://www.mapsforeurope.org This is the discovery service of the pan-European spatial datasets provided by the European mapping and cadastral agencies: EuroGlobalMap, EuroRegionalMap, EuroDEM, Open Cadastral Map, Pan-European Imagery, Open Gazetteer. The datasets are openly available accessible on the platform Open Maps for Europe (OME) https://www.mapsforeurope.org

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie roet (µg EC/m³) voor 2022, op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Dit bestand bevat de karakteristieke sloten Nationaal Landschap Middag-Humsterland 2 (wel aanpasbaar) zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen voor het verleggen en dempen van deze sloten.

  • Dit bestand bevat de geometrische begrenzing van windpark Dijkverbeterng, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De begrenzing is het gebied waarbinnen alle daarin aanwezige windturbines gezamenlijk moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen voor geluid en slagschaduw.

  • Dit bestand bevat de veiligheidszone 2 explosieaandachtsgebieden provinciale transportroutes, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen.In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale transportroutes in verband met het explosieaandachtsgebied van provinciale transportroutes gevaarlijke stoffen.

  • Dit bestand bevat de afbakening van het grasland voor de normering wateroverlast, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De bergings- en afvoercapaciteit van de regionaal watersystemen moeten zijn ingericht om een omgevingswaarde van 1:10 te bieden. Dit betekent dat het gebouwde gebied niet vaker dan 1 keer in de 10 jaar mag overstromen vanuit het watersysteem. Bij grasland mag 5% van het oppervlak vaker onder water lopen. De Waterschappen moeten waar nodig maatregelen nemen om deze norm te halen.

  • Dit bestand bevat de geometrische begrenzing van windpark Oosterhorn, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. De begrenzing is het gebied waarbinnen alle daarin aanwezige windturbines gezamenlijk moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen voor geluid en slagschaduw.