From 1 - 10 / 327
  • RGB zomerluchtfoto van 2020 met een resolutie van 25cm.

  • In deze kaart zijn de meetlocaties te zien die door het RIVM bemonsterd zijn ten behoeve van het onderzoek naar de afleiding van de achtergrondwaarde PFAS in landbodem. De kaart laat meetwaarden zien van PFOA in de bovenste 20 cm van de bodem in onbeïnvloede gebieden.

  • Voortgangsrapportage Natuur 2020. Geeft inzicht in begrenzing, verwerving, inrichting van de Nieuwe natuur in de provincies Drenthe en Groningen.

  • Voortgangsrapportage Natuur 2020. Geeft inzicht in begrenzing, verwerving, inrichting van de Nieuwe natuur in de provincies Drenthe en Groningen.

  • Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie stikstofdioxide (µg NO2/m³) voor 2018 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het nsl. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter.

  • Vormgroepen zijn een onderdeel van geomorfologie. Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Het gaat hierbij niet alleen om natuurlijke (aardkundige) aspecten maar juist ook over de cultuurhistorische aspecten. Deze kaart toont alleen de aardkundige aspecten. De cultuurhistorische aspecten zijn onder de kop antropogeen samengevat.

  • Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Gebied met natuur- of landschapswaarden met natuurtypen zoals in de Ambitiekaart is vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd of het gebied is begrensd als beoogde NNN. Wanneer een ecologische verbindingszone kan worden begrensd op Top10NL niveau kan deze worden meegenomen in de kaart. Dit model biedt geen ruimte voor beleidskaarten met een ander abstractieniveau. Begrenzing is gebaseerd op Top10NL objecten. Deze klasse is de basis voor de ambitiekaart. Geomagazijn.GEO.NAT_NBP2023_BEHEERGEBIEDAMBITIE.

  • De begrenzingen van alle in Drenthe uitgevoerde ruilverkavelingen, waarvan de stemming heeft plaatsgevonden onder de Ruilverkavelingswetten van 1924, 1938 en 1954. Niet opgenomen zijn ruilverkavelingen en landinrichtingen waarvan de stemming onder latere wetgeving heeft plaatsgevonden.Het bestand bevat in totaal zo'n 60 ruilverkavelingen, waarvan de eerste stemming in 1927 en de laatste in 1984 plaatsvond. Ook enkele ruilverkavelingen bij overeenkomst (vrijwillige ruilverkaveling) zijn in het bestand opgenomen.

  • RGB voorjaarsluchtfoto van 2020 met een resolutie van 25cm.

  • Combinatie van habitattypenkaarten en Leefgebiedkaarten zoals die opgesteld zijn voor de Natura 2000 gebieden op basis van de aanwezige waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met het aanwijzingsbesluit en de aanvullende verplichtingen zoals opgenomen in de Vogel- en Habitatrichtlijn zoals overeengekomen met de EU. De kaart vormt de basis voor het rekenprogramma AERIUS.