From 1 - 10 / 477
  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Grens verbodzone diepe boringen.In de verbodszone diepe boringen willen we de natuurlijke bescherming van het grondwater, door in de ondergrond aanwezige kleilagen te behouden. In de Provinciale Omgevingsverordening zijn regels opgenomen tot welke diepte maximaal geboord mag worden. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Luchtfoto 2018 Gemeente Koggenland

  • Deze kaartlaag maakt deel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. In de gebieden die op de kaart zijn aangegeven als stiltegebieden, gelden een aantal regels, zoals verbodsbepalingen, vrijstellingen en ontheffingen ter voorkoming of beperking van geluidshinder. (Bijbehorende kaart A).

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Robuuste natuur. De waterhuishouding wordt in de gebieden met de aanduiding robuuste natuur afgestemd op de natuurdoelen. Het bijbehorende grondwaterregime is afhankelijk van de randvoorwaarden die het natuurdoel stelt. Kaart robuust en klimaatbestendig watersysteem

  • Copernicus Land monitoring services – Gedetailleerde bodembedekkings kenmerken voor het referentiejaar 2006 (hoge resolutie): deel 1 – Ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid voor de EEA39. Herberekening van ondoorlatendheid en veranderingen in ondoorlatendheid producten voor de jaren 2006, 2009 en 2012. Ruimtelijke resolutie 20*20m . «Data was produced with funding by the European Union. Copyright Copernicus Programme» DISCLAIMER: Wageningen Environmental Research has undertaken to distribute the data on behalf of EEA under Specific Contract No 3436/R0-Copernicus/EEA.56950 implementing Framework service contract No EEA/IDM/R0/16/009/Netherlands. Wageningen Environmental Research accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the content and use of these data. The European Environment Agency accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information on this site and the information does not necessarily reflect the official opinion of the EEA or other European Communities bodies and institutions.

  • Ruimtelijke plannen Gemeente Koggenland

  • Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. (Bijbehorende kaart D6). Het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd het bieden van ruimte voor ontwikkelingen, vraagt om een heldere wijze van sturing. De provincie Drenthe maakt onderscheid tussen drie sturingsniveaus: respecteren, voorwaarden stellen en eisen stellen. De sturingsniveaus zijn gebiedsgericht toegepast en weergegeven in de kaart in het Cultuurhistorische Kompas.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde versie op 3 oktober 2018 van Provinciale monumenten. Provinciale monumenten zijn beschermde onroerende monumenten waarvan de instandhouding van algemeen belang is, vanuit hun cultuurhistorische waarde. Provinciale monumenten zijn van bovenlokaal belang en maken deel uit van de ruimtelijke kwaliteit in dorpen, steden en landschap. De provincie hecht belang aan het behoud hiervan en heeft dit als kernkwaliteit 'oorspronkelijkheid' benoemd. Kaart Kernkwaliteit cultuurhistorie.

  • Door Provinciale Staten van Drenthe op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van Plangebied. Het plangebied is het gebied van de provincie Drenthe, die het geheel van visie-elementen omvat die staan omschreven in de Omgevingsvisie.Visiekaart

  • RGB zomerluchtfoto van 2018 met een resolutie van 25cm.