From 1 - 10 / 394
  • Dit bestand bevat diepe plassen en meren zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij een afwegingskader voor het (toekomstig) gebruik van diepe plassen en meren opgenomen. Wij beschermen diepe plassen en meren vanwege hun hoge waterkwaliteit.

  • Historische maatregelen (punten) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Dit bestand bevat het testveld onderzoeksturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. Wij hebben een onderzoeksveld aangewezen waar (offshore) onderzoeksturbines getest kunnen worden. In dit gebied kunnen maximaal vijf gecertificeerde onderzoeksturbines worden geplaatst met als doel te onderzoeken op welke wijze de opbrengsten van toekomstige (offshore) windparken kunnen worden geoptimaliseerd.

  • Historische maatregelen (lijnen) is als kaart(of een onderdeel van een kaart) opgenomen in het beheerplan natura 2000. In de attributen tabel is terug te vinden over welk gebied het gaat en wanneer het beheerplan is vastgesteld.

  • Bufferzones is een onderdeel van de kaart Externe bufferzones Witterveld afkomstig uit het Natura2000 beheerplan en vormt tezamen met andere gegevens de kaart zoals gepresenteerd in het Natura2000 beheerplan. Vaststellingsdatum beheerplan 13-09-2017.

  • Dit bestand bevat gesloten stortplaatsen zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels voor handelingen in, op, onder of over gesloten stortplaatsen opgenomen. Voor een aantal gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie, dragen wij op grond van de Wet milieubeheer blijvend de verantwoordelijkheid voor de nazorg, waarmee we bodemverontreiniging voorkomen.

  • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch en natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Natuurbeheerplan 2018 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via de PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van subsidie voor Agrarisch Natuur Beheer.

  • Dit bestand bevat gebieden met verbod op fysische bodemaantasting zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Gebieden met verbod op fysische bodemaantasting zijn onderdeel van grondwaterbeschermingsgebieden. Sommige drinkwaterwinningen zijn minder kwetsbaar voor verontreinigingen omdat er een kleilaag boven het drinkwaterreservoir zit. In dat geval richt onze bescherming zich op het behouden van die kleilaag door te voorkomen dat de kleilaag wordt doorboord. Grondwaterbeschermingsgebieden bestaan uit drie onderdelen: - Grondwaterbeschermingszones- Waterwingebieden- Gebieden met een verbod op fysische bodemaantasting

  • De waterkaart hoort bij het Natuurbeheerplan.

  • Dit bestand bevat landelijke wandelroutes (LAW-routes) zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We richten ons op het instand houden en verbeteren van de kwaliteit van het Groningse deel van de volgende landelijke wandelroutes: LAW 9-1 Pieterpad, LAW 10 Noaberpad en LAW 5-5 Wad- en Wierdenpad. Wij financieren projecten met het doel provinciale routestructuren uit te breiden en te vernieuwen.