From 1 - 10 / 238
  • Deze kaart geeft de ligging van de bij de provincie bekende vergisters t/m 2012.

  • Deze dataset bevat de locaties van alle pleziervaart ligplaatsen binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een ligplaatsnummer. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Deze dataset bevat de locaties van alle parkeermeters binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie heeft elk record een ID, nummer, parkeersector, locatie omschrijving, tarief en een X- en Y-coordinaat. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Dit bestand geeft de begrenzing aan van de kernen op basis van de luchtfoto van 2012.

  • Begrenzing beekdalen als provinciaal kader voor het regionale waterbeleid zoals opgenomen in de Beekdalvisie (2013).

  • Deze dataset bevat de locaties van alle strooiroutes binnen de gemeente Heemstede. Naast de locatie bevat elk record een ID en een prioritering. De dataset wordt maandelijks bijgewerkt, tenzij er geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de brondata.

  • Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand. Dat betekent dat een commissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst of uw bouwplan aan de eisen voldoet. De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota. Met deze normen willen wij dat de ruimtelijke kwaliteit hetzelfde blijft. De normen van welstand van een gebouw gaan over: de plaatsing, de vorm, de verhoudingen (maatvoering), het materiaalgebruik, de kleur. Ieder gebied heeft zijn eigen welstandseisen. Op de Welstandskaart ziet u welke eisen in een gebied gelden. Niet alle gebieden zijn even belangrijk voor het 'gezicht' van de gemeente Ede. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus: bijzonder, soepel en welstandsvrij. 'Bijzonder' is voor gebieden die zeer beeldbepalend of anderszins waardevol zijn. Soepel is vooral voor de reguliere woonwijken en welstandsvrij voor gebieden waar we alleen aanbevelingen voor doen.

  • Color Infrared (cir) zomerluchtfoto van 2016 met een resolutie van 25cm.

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaieken zijn landsdekkend. Binnen de service worden 3 lagen per jaargang aangeboden, - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 - Lage resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho25 - Lage resolutie orthofoto (CIR) onder de naam Ortho25IR

  • De orthofotomozaieken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaieken zo klein mogelijk gehouden. De orthomozaieken zijn landsdekkend. Binnen de service worden 3 lagen per jaargang aangeboden, - Hoge resolutie orthofoto onder de naam Ortho10 - Lage resolutie orthofoto (RGB) onder de naam Ortho25 - Lage resolutie orthofoto (CIR) onder de naam Ortho25IR