From 1 - 10 / 388
  • Dit bestand geeft de weg met lintbebouwing weer zoals opgenomen in kaart 2B (Landschap) van de in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie

  • Kaart van het gevaar voor watererosie. Ook hierbij is gelet op landgebruik. Onder watererosie wordt verstaan het wegspoelen van grond door stromend water.

  • Dit bestand geeft de waarde van het spaanse kerkhof weer zoals in het door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 2E (Archeologie).

  • Dit bestand geeft het zoekgebied schaapskuddes weer, waar collectief schapenbeheer mogelijk.

  • De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale natuurkwaliteit. De huidige stand van zaken EHS staat op de kaart. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Ook de invulling van de ecologische verbindingszones (EVZ) en robuuste verbindingen (RV) krijgen daarin hun beslag. De zoekgebieden EVZ en RV zijn een apart bestand in GBI. De EHS wordt verder aangevuld met gebieden die nog begrensd moeten worden of op andere wijze als EHS worden bestemd. Daarnaast liggen er reserveringen voor gebieden die in landinrichting hun beslag moeten krijgen, de zogenaamde stergebieden. Bij de actualisatie worden ook externe organisaties geraadpleegd.De volgende gegevensbestanden zijn gebruikt als basis voor de concretisering van de EHS: Top 10, de eigendommen van de terreinbeherende organisaties (SBB, NMM, HDL), waterbedrijven en particuliere boseigenaren, bosuitbreiding in de categorie blijvend bos, bosreservaten, Natura-2000 gebieden en de agrarische gebieden die begrensd zijn in het

  • Dit bestand geeft het landschapspanorama weer zoals in de door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 1 (Visiekaart) is weergegeven

  • Dit bestand geeft het laagvlieggebied van Defensie (randvoorwaarde windenergie) weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 8a zoekgebied grootschalige windenergie) is weergegeven

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 2 juni 1970 de Omgevingsvisie vastgesteld. Hierin staat op kaart 7 (Recreatie en toerisme) de ontwikkelingszone langs doorgaande recreatieve verbindingen voor kleinschalige dag-verblijfsrecreatie. Het betreft hier een schets.

  • Topografische grens van de steden in Drenthe.

  • In de provincie wordt op achttien locaties water gewonnen voor openbare drinkwatervoorziening. Rond deze winlocaties zijn beschermingsgebieden aangewezen in het POV, waarbij is uitgegaan van de kwetsbaarheid van de gebieden. Het onderscheid bestaat uit kwetsbare, minder kwetsbare en niet-kwetsbare gebieden. De meest kwetsbare gebieden krijgen de meeste bescherming qua omvang en maatregelen. Een beschermingsgebied is opgebouwd uit verschillende zones. Dit bestand geeft het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa weer zoals in de door Provinciale Staten op 2 juni 2010 vastgestelde Omgevingsvisie, kaart 11 (Grondwater).