From 1 - 10 / 125
 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde beekdalen. De beekdalen zoals weergegeven op de CHS moeten veelal gezien worden in combinatie met de esdorpen. Direct langs de beek lagen de hooilanden en iets hoger de graslanden, van belang voor het houden van rundvee. Een aantal beekdalen zijn scherp begrensd met houtwallen met daarbinnen houtwallen tot halverwege het beekdal en greppels dwars op de beek.

 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende archeologische stapeling. Gebieden met een dermate grote concentratie van archeologische monumenten en vondsten dat ze als een geheel behouwd moeten worden. Te noemen: de Havelterberg, het Balloerveld, het Noordsche Veld, het Kniphorstbos/De Strubben, boswachterij Sleenerzand en het Valtherbos.

 • Dit bestand geeft weer welk soort fietspad langs de provinciale weg loopt. De naam van het bestand in de database is: InWe_Fietspad_prov_weg

 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde sporen van de WOII. Het betreft het vliegveld Havelte, aangelegd in 1942. De O-W georienteerde startbaan, nu een breed zandpad, is nog duidelijk te herkennen evenals een 5-tal aarden bulten, destijds gebruikt in de constructie van een hangar richting Darp.

 • Een overzicht van de historische landgoederen in de provincie Noord-Brabant. Inclusief naam, oppervlakte, in welke gemeente het landgoed ligt, informatie over openstelling en de naam van de beheerder/beherende instantie.

 • Plangebiedsbegrenzing Ontwerp Structuurvisie Noord-Brabant (2010).

 • Vlakelementen van de cultuurhistorische hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselcteerde boswachterijen. Grote boscomplexen planmatig aangelegd in de eerste helft van de 20e eeuw waarbij stuifzanden vastgelegd werden en heidevelden ontgonnen.

 • Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.

 • Deze kaart is een vereenvoudigde versie van de digitale bodemkaart van Nederland voor Noord-Brabant (schaal 1:50.000).

 • Categories  

  Basislijn van de Nederlandse kust voor de Noordzee, dit is de basis voor de lijn op 1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 3 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 6 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 12 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust, lijn op 24 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn van de Nederlandse kust.