From 1 - 10 / 101
  • Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004. Dit bestand geeft de in Drenthe aanwezige essen aan varierend van zeer waardevolle es, waardevolle es en overige es tot bebouwde es.

  • Dit bestand geeft de prioritaire gebieden voor ontwikkelingsgerichte benadering van het landschap weer, zoals vermeld in het door Provinciale Staten van Drenthe van 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II (kaart 3).

  • Het bestand geeft de hoofdstroomgebieden, deelstroomgebieden en substroomgebiedenweer.

  • In het door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, P.S. van 7 juli 2004, zijn op kaart 3 de Robuuste ecologische verbindingen aangegeven (zie ook PKB-nota Ruimte). Robuuste ecologische verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk, maar hebben ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie.

  • In het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II staan op kaart 3 de kwelgebieden (gebieden waar voortdurend grondwater uittreedt), de infiltratiegebieden (wegzijgingsgebieden) en de intermediaire gebieden (overgangsgebieden).

  • Dit bestand geeft de hoofdinfrastructuur scheepvaartkanalen weer zoals in het door Provinciale Staten op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II.

  • Deze kaart laat de inplaatsing van de melkveehouderij zien. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart 3, vastgesteld door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004.

  • Dit bestand geeft de ontwikkeling van stadsrandzones weer zoals opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, vastgesteld door Provinciale Staten op 7 juli 2004.

  • Provinciale Staten van Drenthe hebben op 7 juli 2004 het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II vastgesteld. Op kaart 1 van het POP II is de bosfunctie aangegeven.

  • Economische kernzone, te weten: Eemshaven - Delfzijl, Groningen - Assen, Harlingen - Leeuwarden, Sneek - Heerenveen - Drachten, Zwolle - Meppel - Hoogeveen - Coevorden - Emmen. Provinciaal Omgevingsplan Drenthe. POPII, kaart A.